Ελληνικό Wisc-III (Wechsler Κλίμακες Νοημοσύνης για Παιδιά)

Το Ελληνικό Wisc-ΙΙΙ είναι κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 6 ως 16 ετών. Το τεστ αποτελείται από επιμέρους κλίμακες που η καθεμία αξιολογεί μια διαφορετική πλευρά της νοημοσύνης και που, όλες μαζί, εκφράζουν αυτό που αποκαλούμε γενική νοημοσύνη του παιδιού. Αξιολογεί τη νοημοσύνη μέσω δύο διόδων επικοινωνίας: της ακουστικής – γλωσσικής και της οπτικής – κινητικής.

Το Wisc-III είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί σε αρκετές περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα στην ψυχολογική αξιολόγηση ατομικών περιπτώσεων, στον σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στην πρόβλεψη για την πορεία εξέλιξης του νοητικού δυναμικού και για τη μελλοντική σχολική και επαγγελματική επίδοση, ή για την τοποθέτηση του παιδιού σε ειδική μονάδα ενισχυτικής διδασκαλίας. Τέλος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επισήμανση παιδιών με ασυνήθιστο προφίλ νοητικών ικανοτήτων (παιδιά σχολικής ηλικίας με ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες ή μαθησιακές δυσκολίες), καθώς επίσης για την κλινική και νευρολογική αξιολόγηση.