Μελέτη μαθημάτων στη Νοηματική γλώσσα

Τα κωφά και βαρήκοα άτομα χρησιμοποιούν την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα ως φυσική μητρική τους γλώσσα. Η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, όπως έχει αποδειχθεί και από εξειδικευμένες γλωσσολογικές μελέτες, είναι μια πλήρης γλώσσα που ενέχει όλα τα γλωσσολογικά επίπεδα, όπως το δικό της συντακτικό και γραμματική, μορφολογία, φωνολογία κ.λ.π. Εξάλλου, είναι διεθνώς τεκμηριωμένο επιστημονικά ότι οι νοηματικές γλώσσες δεν υπολείπονται σε τίποτα από τις αντίστοιχες ομιλούμενες γλώσσες.

Κάθε χρήστης της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας πρέπει να έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τη φυσική του γλώσσα δίχως διακρίσεις και περιορισμούς. Η επικοινωνία των κωφών και βαρήκοων ατόμων συνιστά θεμελιώδες και αναφαίρετο ανθρώπινο δικαίωμά τους. Οι χρήστες της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας πρέπει να απολαμβάνουν μέτρων που να διασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση στη δημόσια ζωή, στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση, στη διά βίου μάθηση, στην εργασία, στην πληροφόρηση και στην επικοινωνία.

Το κέντρο ανάπτυξης ‘Νοημάθηση’ βοηθά κωφούς και βαρήκοους μαθητές στο καθημερινό διάβασμα του σχολείου, οργανώνοντας παράλληλα τον τρόπο διαβάσματός τους.